Najważniejsze modlitwy w języku aramejskim.

 • W imię Ojca i Syna i Ducha świętego – Bishem Abo w-Abro w-Ruho Qadisho. Amin.
 • Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. – Metul d’dhilokh hi malkutho whailo uthesh bukhtho Lo`alam olmin, Amin.


 • Ojcze, któryś jest w Niebie – Abun d(i)baszmaja.
 • Święć się imię twoje – Neth kadasz szmak.
 • Przyjdź królestwo  twoje – Tij Tij malkuthakh.
 • Bądź wola TwojaNehłej tsebjanak
 • Jako w Niebie … – Ajkana d(i)baszmaja
 • Tak i na Ziemi – Apf Bara
 • Chleba powszedniego – lak ḥma de sunganan jałmana
 • Daj nam dzisiaj – Hab lan jołma dejn
 • I odpuść nam – Łaszbug lan
 • nasze grzechy – Habine ajkana
 • jako i my odpuszczamy naszym winowajcomdaph khanan szbagyn lhajubajn
 • I nie wódź nas na pokuszenie – ulu tahlan lanysajana
 • Ale nas zbaw ode Złego – Ejlo fassulan min bisza. Amin.


 • Zdrowaś Maryjo – Shlom-lekh Mariam,
 • Łaski pełna – Mali-ath tayh-bou-htoh 
 • Pan z Tobą – Moran a-me(k)h.
 • Błogosławionaś Ty między niewiastami –  Mba-rakh to ad bneshe.
 • I błogosławiony owoc żywota twego, Jezus –  Łam-ba-rakho firo dakar-sekh, Yesho.
 • Święta Maryjo, Matko Boża  – Mort Maryam, Eh-meh Daloho
 • Módl się za nami grzesznymi – Etkasaf hlo-fayn Hnan Hatoye. 
 • teraz i w godzinę śmierci naszej, amin  – Ho-sho łab-shaoto dmałt -an. Amin.


 • Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu – Shou-ha ta Baba, wa-Bro-na, w-Rou-ha d-Qoudh-sha,
 • Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen- Min alam wa’-thamma l’alam, amen wamen. Amin.